The Blacksmith (1922)

United States of America | 00m | Short Movie | Comedy , Short